TMFB HİZMETİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alınması Hizmeti 

   11/06/2019 Tarihli Ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Oluru İle yürürlüğe Giren "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge" doğrultusunda:       

- Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan; taşımacılar, dolduranlar, paketleyenler, yükleyenler, gönderenler, alıcılar, boşaltanlar ve tank konteyner/portatif tank işletmecileri yıllık 50 ton sınırı olmadan "Tehlikeli madde faaliyet belgesi" almakla yükümlüdür.   


Tehlikeli faaliyet belgesi almaktan muaf tutulacak tesisler: 

i) Tehlikeyi maddeyi üretiminde kullanmayan ve satışa konu etmeyen nihai tüketici durumundaki işletmeler (sadece alıcı olarak faaliyet gösteriyorsa)

ii) Ana hizmet konusu bu Yönergenin birinci maddesinde zikredilen faaliyetlerden biri olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeleri (taşımacılık faaliyeti kapsamında hiçbir tarafta yer almayıp, sadece tehlikeli atık üretenler örn: fotoğrafçılar, sanayideki araç tamirhaneleri)    

Ayrıca; 

- TMFB'ye sahip işletmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitenler 31.12.2019 tarihine kadar EK-2'de yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri olduğuna dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK'dan alacakları Ek-3'te yer alan raporu ile ilgili Bölge Müdürlüğüne vererek TMFB'sini yenilemek zorundadırlar. İnceleme ve denetim sonucunda bu iş ve işlemleri zamanında yapmayan işletmelerin TMFB'leri iptal edilir.   

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu ile ilgili Bakanlık duyurusu doğrultusunda; 

-  TMFB müracaatında beyan usulü yerine, işletmenin bulunduğu bölge için yetkilendirilmiş herhangi bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu tarafından Yönergenin Ek-3'ünde yer alan "TMFB Almak İçin Düzenlenen Raporun" ilgili Bölge Müdürlüğüne verilmesi şartı getirilmiştir. Bu rapora istinaden faaliyet konuları tespit edilen ve ilgili Bölge Müdürlüklerince TMFB'si düzenlenen işletmelerin TMGD istihdam veya TMGDK hizmet alıp almayacağı hususları 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğine göre değerlendirilecek bir husustur. 

-Anlaşılacağı üzere sosyal medyada yer aldığı gibi TMFB Yönergesi ile tehlikeli madde ile iştigal eden sektörden bazı işletmelere TMGD hizmeti alıp almamasına yönelik muafiyet verilmesi veya kapsam dışına çıkarılmasına dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır