GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS/GBF) HAZIRLAMA

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik; 

- 13.12.2014 tarih ve 29204 sayı - 13 Aralık 2014 öncesi hazırlanan tüm Güvenlik Bilgi Formları güncellenecektir. 

- Güvenlik Bilgi Formu bulunmayan her ürün için para cezası uygulanır. 

 - İthal ürünlerinde GBF 'leri Türkçe bulundurulmalıdır, 

 - Güvenlik Bilgi Formu Türkçe Hazırlanmalıdır. 


 TÜRK SEA (CLP) - Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlendirilmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 11.12.2013-28848 

a) Piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını, 

b) İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları sınıflandırmasına ilişkin hükümleri, 

c) Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen zararlı maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri, 

ç) İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin ek1'inin 1 inci,2nci ve 3 üncü başlıklarında yer alan maddeler hariç, bu Yönetmeliğin ek-8'inin 1inci, 3üncü, 4 üncü ve 5 inci başlıklarında belirtilen koşulları sağlayan ve piyasaya arz edilmeyen maddelerin sınıflandırmasına ilişkin hükümleri,  

d) Ek-6'nın üçüncü bölümünde, uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiket bilgilerinin yer aldığı madde listesinin oluşturulmasını, 

e) Zararlı maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin hükümleri, 

f) (d) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme unsurlarından ve (e) bendinde belirtilen bildirimden oluşan, maddelere ait bir sınıflandırma ve etiketleme envanterinin oluşturulmasını kapsar.

Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2019 - Firma Ünvanı - Tüm Hakları Saklıdır